วันที่ 29 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดำเนินการสอบชื่อเรื่องและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 3 บท นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2564


  • วันที่ 29 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ดำเนินการสอบชื่อเรื่องและเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ 3 บท นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะกรรมการสอบประกอบด้วย ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการสอบ ณ ห้อง 3013 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Dec 29, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม