สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 8 ราย


  • วันที่ 23 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท โดยมีคณะกรรมการสอบประกอบด้วย ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน อาจารย์ ดร.ชัยยศ เดชสุระ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการสอบครั้งนี้มีนักศึกษา จำนวน 8 ราย เข้าสอบ ประกอบด้วย นางสาวธวัลพร ศุภเลิศ ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ แนวทางการบริหารงานวิชาการวิถีใหม่ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายธัญญ์วัตต์ ชัยศิริบวร ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางสาวมินตรา จันทร์เศรษฐี ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางสาวนุษบา สุขญาณกิจ ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ แนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้วิถีใหม่ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวพรรณภัสร์ เกิดแก้ว ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พันจ่าอากาศตรีอนุศักดิ์ ด้วงโต ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นางสาวเยาวลักษณ์ ศัพทเสวี ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในศตรวรรษที่ 21 ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และนางสาวอังธนา อิ่มสมบัติ ชื่อเรื่องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Dec 23, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม