ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7 /2565


  • วันที่ 22 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7 /2565 โดยมี ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย ขอความเห็นชอบการนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 9 ราย (ครั้งที่ 2) ขอความเห็นชอบการนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ราย (ครั้งที่ 2) ขอความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Dec 22, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม