ประชุมผู้บริหาร และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย


  • วันที่ 10 ตุลาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมผู้บริหาร และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประกอบ การมอบหมายหมายงาน รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย การวางแผนการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร การจัดทำหลักสูตรใหม่ การวางแผนการเตรียมการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนมหาวิทยาลัยและนโยบายการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Oct 28, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม