กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


  • วันที่ 9 ตุลาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวปิดกิจกรรม โดยในงานได้จัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย บรรยายพิเศษ “จิตวิญญาณความเป็นครูในวิถีชีวิตใหม่” วิทยากรโดย พระมหาขุนพล สมจิตฺโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.อยุธยา วีดีทัศน์ภาพแห่งความทรงจำของนักศึกษาทั้ง 3 หมู่เรียน กิจกรรมแหล่ “สร้างจิตสำนึกความเป็นครูสู่โรงเรียน”และพิธีบายศรีสู่ขวัญ วิทยากรโดย : ว่าที่ร้อยเอก ดร.สมชาย แก้วเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพุทรา (อดุลราษฎร์บำรุง) วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และคณาจารย์ผูกข้อมือนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 1. เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพันระหว่างเพื่อนและแสดงออกด้าน ความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ 2. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกที่ดีในการสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่างเพื่อน อาจารย์และสถาบัน 3. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะจบการศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Oct 28, 2022



แฟ้มภาพกิจกรรม