กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย ผศ.ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งได้มอบหมายให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงาน อาทิเช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและงบประมาณ การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการดำเนินการจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Oct 06, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม