ประชุมปรึกษาหารือจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  • เมื่อวันพุธที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 31120 (ห้องประชุม ครม.) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการดำเนินงาน ITA ได้จัดประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และ คณะกรรมการดำเนินงานการให้ข้อมูลจัดเตรียมเอกสารหลักฐานลิงก์ หรือ URL เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรและประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ITA เป็นประธานการประชุม ในการนี้ ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วม ภาพ : มานิช โชติช่วง รายงาน : สามารถ ลำใยหวาน

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Aug 18, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม