เยี่ยมชม สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรม รศ.ดร.บุญวัตร์ อัตชู ได้เยี่ยมชม สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #บัณฑิตวิทยาลัย 035322083 https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Aug 15, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม