ได้ประชุมนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในการกำกับติดตามการทำงานวิจัยของนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นสอบการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์


  • วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ประชุมนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในการกำกับติดตามการทำงานวิจัยของนักศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นสอบการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ ณ อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jul 11, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม