หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564


  • วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สรรชัย ชูชีพ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธาน ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นกรรมการ และอาจารย์ ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นกรรมการและเลขานุการ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 จัดขึ้น ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #0 3532 2083 https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jul 11, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม