วันที่ 15 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณบดีคณะต่างๆ ที่มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา


  • วันที่ 15 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณบดีคณะต่างๆ ที่มีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม โดยการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย และรับฟังข้อเสนอแนะ และวิธีการ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงระบบการทำงานของบัณฑิตวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jun 24, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม