วันที่ 14 มิถุนายน 2565ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง


  • วันที่ 14 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงในสังกัดสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครนายก สุพรรณบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี และปทุมธานี ที่มีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เข้าฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพครู ซึ่งในการประชุม ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวปฏิบัติการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา เพื่อที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง ได้เข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ในแนวทางตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ #บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา https://www.aru.ac.th/grad/ โทร 0 3532 2083

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jun 24, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม