วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการทำข้อตกลงระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


  • วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพร้อมทีมผู้บริหารหน่วยงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพร้อมทีมผู้บริหารหน่วยงาน ได้ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการทำข้อตกลงระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่านช่องทางระบบออนไลน์

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jun 13, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม