วันที่ 7 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564


  • วันที่ 7 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร ดำเนินการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จัดขึ้น ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jun 07, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม