ทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564


  • วันที่ 2 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร ดำเนินการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จัดขึ้น ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #บัณฑิตวิทยาลัย 035322083 https://www.aru.ac.th/grad/ https://www.facebook.com/graduate2.aru

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jun 02, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม