วันที่ 9 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและขอพรคณาจารย์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิด


  • วันที่ 9 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและขอพรคณาจารย์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวอวยพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2565 วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ให้คงสืบต่อไป เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของไทย จัดขึ้น ณ อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Apr 11, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม