วันที่ 25 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ดำเนินการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 ราย


  • วันที่ 25 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ดำเนินการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย นายปรัชญา รุ่งเรือง นางสาวสุมนัส กองฤกษ์ นางสาวกานต์กมล จำนงบุญ นางสาวธนาพร ไล้ประเสริฐ นางลัดดาวัลย์ ทองมูล นางสาวเกียรติสุดา สุขสุด และนางสาวสุปราณี ขาวเหลือง โดยมีคณะกรรมการสอบประกอบด้วย ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง และผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดขึ้น ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 25, 2022



แฟ้มภาพกิจกรรม