วันที่ 5 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงระภี ศรีสว


  • วันที่ 5 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงระภี ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิจัย จุดประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิจัยได้ เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ในการเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับข้อมูลและคำถามการวิจัย จัดขึ้น ณ ห้อง31109 อาคาร 100ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 07, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม