วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำโดย ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ดำเนินการให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรมสัมม


  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำโดย ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ดำเนินการให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563 จัดกิจกรรมสัมมนาหลังออกฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา โดยพิธีเปิดกิจกรรมทางหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน โดยภายในงานจัดให้มีการนำเสนอผลงานหลังฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังฝึกประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษา จัดขึ้น ณ 3001 อาคารสิงหาราม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #03532 2083 ,06 2651 0092 https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Feb 21, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม