วันที่ 12 มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 1/2565 โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม


  • วันที่ 12 มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยครั้งที่ 1/2565 โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม โดเยมีวาระพิจารณาประกอบด้วย 1. ขอความเห็นชอบการนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 5 ราย (ครั้งที่ 2) 2. ขอความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอกและรายชื่อวิทยากรบรรยายพิเศษเสริมรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอยุธยา –อาเซียน อาคารศรีอโยธยา(สำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jan 12, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม