ศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ปัณณธร หอมบุญมา ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อขอพร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2565


  • วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ปัณณธร หอมบุญมา ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อขอพร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2565 ในการนี้ท่านอธิการบดีได้อวยพร พร้อมทั้งให้แนวทางการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยใน ปี 2565 ณ อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jan 04, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม