วันที่ 21 ธ.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ดำเนินประชุมคณะกรรมการเพื่อยกร่างหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่) โดยมี ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี เป็น


  • วันที่ 21 ธ.ค. 2564 บัณฑิตวิทยาลัย โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้ดำเนินประชุมคณะกรรมการเพื่อยกร่างหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรใหม่) โดยมี ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี เป็นประธานในประชุม เพื่อพิจารณาเนื้อหาข้อมูลในหลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ในหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จัดประชุม ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Dec 21, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม