รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

กรณีเป็นครูผู้สอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครนายก สุพรรณบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี และปทุมธานี

กรณีบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติการสอน สถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอนต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นครนายก สุพรรณบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี และปทุมธานี