วันที่ 20 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม


  • วันที่ 20 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาประกอบด้วย 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) และ 3.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ดำเนินการจัดประชุม ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา #โทร0 3532 2083 บัณฑิตวิทยาลัย https://www.aru.ac.th/grad/

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Oct 20, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม