ส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ทางการบริหาร


  • วันที่ 18 ตุลาคม 2564 หลักสููตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดย ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการส่งนักศึกษาภายในหลักสูตร เข้าฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ การบริหารสำนักงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Oct 20, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม