วันที่ 17 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นประจำปีการศึกษา 2564


  • วันที่ 17 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Oct 17, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม