วันที่ 6 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม


  • วันที่ 6 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1.ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 1 ราย 2.ขอความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) 3.ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสำหรับสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 4.ขอความเห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ.2563 (สมอ.08) 5.ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การตีพิมพ์บทความวิจัย เพื่อการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 6.ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564 และ 7.ขอความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) ดำเนินการจัดประชุม ณ ห้อง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Oct 06, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม