2 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


  • 2 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญส่ง เป็นกรรมการสอบ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Sep 03, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม