วันที่ 8 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2564 ผ่านระ


  • วันที่ 8 สิงหาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ซึ่งในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยวิทยากร นางสาวสุธาทิพย์ หีบงา นายนฤดล มีดี และนางสาวณิชนันทน์ ยศวิทยากุล เป็นวิทยากรในกิจกรรมเสวนา และได้รับเกียรติจาก อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมตัวและรู้หลักปฏิบัติในการเข้ามาเป็นนักศึกษาด้านวิชาชีพครู และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Aug 09, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม