วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประชุมวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผ่านระบบออนไลน์

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jul 13, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม