เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม


  • วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ได้ดำเนินการเข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช เป็นประธานตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ดร.เมธารัตน์ จันตะนีและผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสงเป็นคณะกรรมการในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jul 06, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม