อบกรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป


  • วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดอบกรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่อยู่ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ณ ห้อง31109 อาคาร100ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jul 05, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม