ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู


  • วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ดำเนินการเข้ารับการตรวจปรนะเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jul 03, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม