ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


  • วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ 2564) โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประธานพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรรณวิภา ไตลังคะ ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล และผศ.ดร.เชาวลิต หามนตรี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดประชุม ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Jun 30, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม