กิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “โครงการพัฒนาผู้เรียนและปัญหาเกี่ยวกับ


  • วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชมพูนุช สุขหวาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “โครงการพัฒนาผู้เรียนและปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก(317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม