จัดบรรยายเสริมรายวิชา กฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2563


  • วันที่ 28 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรกมารบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดบรรยายเสริมรายวิชา กฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอก ดร.ทวีพงษ์ รินนาศักดิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักกฎหมาย และมีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลาย จัดขึ้น ณ ห้อง 3013 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : บัณฑิตวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 29, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม