สอบหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ


  • วันที่ 17 และ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดให้มีการสอบหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 10 ราย ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม