วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดกิจกรรมการสัมมนา และนิทรรศการหลังการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะ


  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดกิจกรรมการสัมมนา และนิทรรศการหลังการฝึกปฏิบัติการบริหารการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเข้าชมนิทรรศการ ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางการบริหาร และเข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้นำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหาร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต และนำไปใช้ในการบริหารงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม