"HRM ภาครัฐ เพื่อมุ่งสู่การจัดการนวัตกรรม และการทำงานแบบภาคีเครือข่าย"


  • วันที่ 13 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "HRM ภาครัฐ เพื่อมุ่งสู่การจัดการนวัตกรรม และการทำงานแบบภาคีเครือข่าย" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ จัดขึ้น ณ ห้อง3013 อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม