เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563


  • ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นสองวัน วันแรก วันที่5 กันยายน 2563 ภาคเช้าและบ่าย กิจกรรมมนุษย์สัมพันธ์ โดยวิทยากร : คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และหลังกิจกรรมมนุษย์สัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประธานบริหารหลักสูตรฯ ระดับปริญญาโท กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาคค่ำกิจกรรมสันทนาการ การแสดงของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา วันที่สอง วันที่ 6 กันยายน 2563 ภาคเช้า ฟังการบรรยายธรรมมะ ในหัวข้อเรื่อง “ธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนระดับปริญญาโท” โดย พระมหาชาครินทร์ กิตฺติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ รองประธานพระธรรมวิทยากร เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี(ฝ่ายกิจกรรม) เลขานุการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ ภาคบ่าย ฟังการบรรยาย เรื่อง การทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และการเผยแพร่บทความวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เทคนิคในการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การทำงานเป็นทีม การบริหารเวลา การคิดแบบมีวิจารณญาณ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นักศึกษาเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนในสาขาวิชาและระหว่างสาขาวิชา และกับคณาจารย์แฟ้มภาพกิจกรรม