วันที่ 9 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก(317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


  • วันที่ 9 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก(317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวโอวาทแก่นักศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาและแนะนำคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะนำสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและบุคลากร ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน ประธานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะนำการจัดการศึกษา การปฏิบัติตนในระหว่างการศึกษา และ ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการบริหารหลักหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กล่าวต้อนรับนักศึกษาและแนะนำแนวทางการเตรียมตัวเข้าศึกษา การออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแฟ้มภาพกิจกรรม