วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตร


  • วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นประธานกรรมการวิพากษ์หลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์ อาจารย์ ดร.ปัญญา แก้วกียูร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาร่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ตรวจสอบและให้ความเห็น/ข้อเสนแนะในการวิพากษ์ร่างรายละเอียดของหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) จัดขึ้น ณ ห้อง3025 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภักพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม