วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร


  • วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุมาลี รามภัฎ ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการฯ ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิพัฒน์ เป็นกรรมการ และ ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง เป็นกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการตรวจประเมิน ณ ห้องนวัตกรรม อาคารเจ้าพระยาโกษาธิบดี อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม