ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563


  • วันที่ 28 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา แนะนำภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทุกหลักสูตร ได้พบปะพูดคุยกับนักศึกษา แนะนำการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคาร100ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม