ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 4/2563


  • วันที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 4/2563 โดยมี รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุม วาระการประชุมในครั้งนี้มีวาระพิจารณาประกอบด้วย 1.ขอความเห็นชอบการนำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 14 ราย ประจำภาคเรียนที่ 3/2562(ครั้งที่1 ) 2.ขอความเห็นชอบการออกใบรายงานผลการศึกษา 3.ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบประมวลความรู้ 4. ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)(สมอ.08) วาระแจ้งเพื่อทราบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กำลังจะเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จำนวน 90 ราย ตามที่คุรุสภารับรอง ตอนนี้อยู่ระหว่างกำหนดวัน สถานที่รับสมัคร สถานที่สอบ ฯ การจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในครั้งนี้จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม