ทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


  • วันที่ 4 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา เป็นกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร)ในการทวนสอบ ดำเนินการ ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม