ทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ2562


  • วันที่ 1 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้จัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี เป็นกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหลักสูตร)ในการทวนสอบ ดำเนินการ ณ ห้อง 3025 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม