ประชุมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


  • วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จัดประชุมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำวิทยานิพนธืและการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา การให้ปรับรูปแบบการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา รับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนที่มีปัญหาในการทำวิทยานิพนธืและการค้นคว้าอิสระ ณ ห้อง3001 อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแฟ้มภาพกิจกรรม