ทำวิทยานิพนธ์ และขอคำปรึกษา


  • นักศึกษาปริญญาโท มาจัดทำวิทยานิพนธ์ ณ อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) พร้อมขอคำแนะนำจาก ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ประจำระดับบัณฑิตศึกษาแฟ้มภาพกิจกรรม