ให้คำปรึกษาด้านวิทยานิพนธ์


  • วันที่ 14 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรรมการบัณฑิตศึกษา ได้ให้นักสึกษาเข้าพบเพื่อขอข้อปรึกษาด้านการจัดทำวิทยานิพนธ์ ณ ห้องสืบค้นวิทยานิพนธ์ อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)แฟ้มภาพกิจกรรม